Functional Magnetic Resonance Imaging Study of Electroacupuncture Stimulating Uterine Acupoints

Added 119 days ago (19.01.2022)
Authors: ChengChao Xu, XiaoHua Yu, Liang Yin, Xiang Li, WanLi Zhang, Fei Li, and TianYu Bai
Read article