Applied Sciences, Vol. 12, Pages 990: Comparative Study of Three Raspberry Cultivar (Rubus idaeus L.) Leaves Metabolites: Metabolome Profiling and Antioxidant Activities

Added 126 days ago (19.01.2022)
Authors: Shunbin Zhang; Zhao Liu; Xu Li; Mohamed Aamer Abubaker; Xiaoxiao Liu; Zhengdou Li; Xueqi Wang; Xinliang Zhu; Ji Zhang; Xuelin Chen
Journal: Molecules
Read article