Plasma Lipid Profile and Intestinal Microflora in Pregnancy Women With Hypothyroidism and Their Correlation With Pregnancy Outcomes

Added 126 days ago (19.01.2022)
Authors: Yanjun Cai; Yajuan Xu; Yanjie Ban; Jingjing Li; Zongzong Sun; Miao Zhang; Biao Wang; Xiaofeng Hou; Yingqi Hao; Qian Ouyang; Bo Wu; Mengqi Wang; Wentao Wang
Read article