Chemical constituents from the fruits of Piper longum L. and their vascular relaxation effect on rat mesenteric arteries

Added 120 days ago (18.01.2022)
Authors: Dan Li; Rui Wang; Xiaohan Cheng; Jianfeng Yang; Yihui Yang; Huichong Qu; Sen Li; Shan Lin; Donghua Wei; Yuhua Bai; Xiaodong Zheng
Read article