Sensors, Vol. 22, Pages 715: Sound Localization and Speech Enhancement Algorithm Based on Dual-Microphone

Added 126 days ago (18.01.2022)
Authors: Tao Tao; Hong Zheng; Jianfeng Yang; Zhongyuan Guo; Yiyang Zhang; Jiahui Ao; Yuao Chen; Weiting Lin; Xiao Tan
Journal: Molecules
Read article