Rocaglamide Prolonged Allograft Survival by Inhibiting Differentiation of Th1/Th17 Cells in Cardiac Transplantation

Added 123 days ago (17.01.2022)
Authors: Chen Dai, Xi Zhou, Lu Wang, Rumeng Tan, Wei Wang, Bo Yang, Yucong Zhang, Huibo Shi, Dong Chen, Lai Wei, and Zhishui Chen
Read article