Combination of Colchicine and Ticagrelor Inhibits Carrageenan-Induced Thrombi in Mice

Added 121 days ago (17.01.2022)
Authors: BuChun Zhang, Rong Huang, DaiGang Yang, GuiLan Chen, YuanLi Chen, Jihong Han, Shuang Zhang, LiKun Ma, and XiaoXiao Yang
Read article