Viruses, Vol. 14, Pages 145: HERV-W Envelope Triggers Abnormal Dopaminergic Neuron Process through DRD2/PP2A/AKT1/GSK3 for Schizophrenia Risk

Added 124 days ago (14.01.2022)
Authors: Qiujin Yan; Xiulin Wu; Ping Zhou; Yan Zhou; Xuhang Li; Zhongchun Liu; Huawei Tan; Wei Yao; Yaru Xia; Fan Zhu
Journal: Viruses
Read article