3D Acoustic Manipulation of Living Cells and Organisms Based on 2D Array

Added 126 days ago (14.01.2022)
Authors: Ye Yang; Teng Ma; Qi Zhang; Jiqing Huang; Qi Hu; Yongchuan Li; Congzhi Wang; Hairong Zheng
Read article