Development and validation of a risk nomogram for postoperative acute kidney injury in older patients undergoing liver resection: a pilot study

Added 125 days ago (14.01.2022)
Authors: Yao Yu, Changsheng Zhang, Faqiang Zhang, Chang Liu, Hao Li, Jingsheng Lou, Zhipeng Xu, Yanhong Liu, Jiangbei Cao and Weidong Mi
Read article