Multifunctional liquid metal-based nanoparticles with glycolysis and mitochondrial metabolism inhibition for tumor photothermal therapy

Added 125 days ago (14.01.2022)
Authors: Xing-Lan Ding; Miao-Deng Liu; Qian Cheng; Wen-Hui Guo; Mei-Ting Niu; Qian-Xiao Huang; Xuan Zeng; Xian-Zheng Zhang
Journal: Biomaterials
Read article