Matrix metalloproteinase-25 from Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus) is involved in pro-inflammatory responses

Added 123 days ago (14.01.2022)
Authors: Si-Ying Chen; Xiao-Lin Zhan; Rui Jiang; You-Wu Dai; Jian-Fei Lu; Guan-Jun Yang; Jiong Chen; Xin-Jiang Lu
Read article