A novel and accurate full-length HTT mouse model for Huntington's disease

Added 128 days ago (14.01.2022)
Authors: Sushila A Shenoy; Sushuang Zheng; Wencheng Liu; Yuanyi Dai; Yuanxiu Liu; Zhipeng Hou; Susumu Mori; Yi Tang; Jerry Cheng; Wenzhen Duan; Chenjian Li
Journal: eLife
Read article