PFKP Activation Ameliorates Foot Process Fusion in Podocytes in Diabetic Kidney Disease

Added 206 days ago (14.01.2022)
Authors: Zongwei Zhang; Wei Liang; Qiang Luo; Hongtu Hu; Keju Yang; Jijia Hu; Zhaowei Chen; Jili Zhu; Jun Feng; Zijing Zhu; Qingjia Chi; Guohua Ding
Read article