Serum vancomycin levels predict the short-term adverse outcomes of peritoneal dialysis-associated peritonitis

Added 132 days ago (13.01.2022)
Authors: Ying Ma; Yingzhou Geng; Li Jin; Xiaopei Wang; Changna Liang; Liyi Xie; Wanhong Lu; Jing Lv
Read article