Antioxidants, Vol. 11, Pages 152: Genetic Polymorphisms of MnSOD Modify the Impacts of Environmental Melamine on Oxidative Stress and Early Kidney Injury in Calcium Urolithiasis Patients

Added 130 days ago (13.01.2022)
Authors: Chia-Chu Liu; Chia-Fang Wu; Yung-Chin Lee; Tsung-Yi Huang; Shih-Ting Huang; Hsun-Shuan Wang; Jhen-Hao Jhan; Shu-Pin Huang; Ching-Chia Li; Yung-Shun Juan; Tusty-Jiuan Hsieh; Yi-Chun Tsai; Chu-Chih Chen; Ming-Tsang Wu
Journal: Molecules
Read article