Sensors, Vol. 22, Pages 556: A Laser-Based Multipass Absorption Sensor for Sub-ppm Detection of Methane, Acetylene and Ammonia

Added 130 days ago (12.01.2022)
Authors: Wei Duan; Fuwu Yan; Yu Wang; Hui Zhang; Liuhao Ma; Daxin Wen; Wei Wang; Gang Sheng; Qiang Wang
Journal: Sensors
Read article