Validating amino acid variants in proteogenomics using sequence coverage by multiple reads

Added 127 days ago (11.01.2022)
Authors: Levitsky, L. I., Kuznetsova, K., Kliuchnikova, A. A., Ilina, I. Y., Goncharov, A. O., Lobas, A. A., Ivanov, M. V., Lazarev, V. N., Ziganshin, R., Gorshkov, M. V., Moshkovskii, S.
Source: bioRxiv
Read article