C-Reactive Protein Knockout Attenuates Temporomandibular Joint Inflammation in Rats

Added 134 days ago (10.01.2022)
Authors: Yao He, Mengjiao Zhou, Zixiang Jian, Lingli Fang, Lan Huang, and Jinlin Song
Read article