Materials, Vol. 15, Pages 521: The Effects of Core Machining Configurations on the Mechanical Properties of Cores and Sandwich Structures

Added 130 days ago (10.01.2022)
Authors: Zhiwen Qin; Lili Wei; Mingming Zhang; Rui Zhang; Xiang Ji; Xiaofei Song; Shengguan Qiang
Journal: Molecules
Read article