Buildings, Vol. 12, Pages 65: Mechanical Performance Prediction for Sustainable High-Strength Concrete Using Bio-Inspired Neural Network

Added 129 days ago (10.01.2022)
Authors: Junbo Sun; Jiaqing Wang; Zhaoyue Zhu; Rui He; Cheng Peng; Chao Zhang; Jizhuo Huang; Yufei Wang; Xiangyu Wang
Journal: Molecules
Read article