Factors correlated with the postoperative recurrence of chronic subdural hematoma: An umbrella study of systematic reviews and meta-analyses

Added 139 days ago (06.01.2022)
Authors: Fulei Zhu; Haifeng Wang; Wenchen Li; Shuai Han; Jiangyuan Yuan; Chunyun Zhang; Zean Li; Guangyan Fan; Xuanhui Liu; Meng Nie; Li Bie
Read article