Decreased mitochondrial D-loop region methylation mediates an increase in mitochondrial DNA copy number in CADASIL

Added 140 days ago (05.01.2022)
Authors: Jiewen Zhang, Junkui Shang, Fengyu Wang, Xuejing Huo, Ruihua Sun, Zhixia Ren, Wan Wang, Miaomiao Yang, Gai Li, Dandan Gao, Ruijie Liu, Pingping Bai, Shuyi Wang, Yanliang Wang and Xi Yan
Read article