Specific inhibition of the NLRP3 inflammasome suppresses immune overactivation and alleviates COVID-19 like pathology in mice

Added 138 days ago (04.01.2022)
Authors: Jianxiong Zeng; Xiaochun Xie; Xiao-Li Feng; Ling Xu; Jian-Bao Han; Dandan Yu; Qing-Cui Zou; Qianjin Liu; Xiaohong Li; Guanqin Ma; Ming-Hua Li; Yong-Gang Yao
Journal: EBioMedicine
Read article