Microfluidic particle separation and detection system based on standing surface acoustic wave and lensless imaging

Added 143 days ago (25.12.2021)
Authors: Jin Chen; Xiwei Huang; Xuefeng Xu; Renjie Wang; Maoyu Wei; Wentao Han; Jiafei Cao; Weipeng Xuan; Yakun Ge; Junchao Wang; Lingling Sun; Jikui Luo
Read article