Nutrients, Vol. 14, Pages 67: Regulatory Effects of Quercetin on M1/M2 Macrophage Polarization and Oxidative/Antioxidative Balance

Added 145 days ago (24.12.2021)
Authors: Cheng-Fang Tsai; Guan-Wei Chen; Yen-Chang Chen; Ching-Kai Shen; Dah-Yuu Lu; Liang-Yo Yang; Jia-Hong Chen; Wei-Lan Yeh
Journal: Nutrients
Read article