Medicina, Vol. 58, Pages 15: Increased Diagnostic Yield of Array Comparative Genomic Hybridization for Autism Spectrum Disorder in One Institution in Taiwan

Added 185 days ago (22.12.2021)
Authors: Chung-Lin Lee; Chih-Kuang Chuang; Ru-Yi Tu; Huei-Ching Chiu; Yun-Ting Lo; Ya-Hui Chang; Yen-Jiun Chen; Chao-Ling Chou; Peih-Shan Wu; Chih-Ping Chen; Hsiang-Yu Lin; Shuan-Pei Lin
Journal: Molecules
Read article