Chronic Intermittent Hypoxia Regulates CaMKII-Dependent MAPK Signaling to Promote the Initiation of Abdominal Aortic Aneurysm

Added 152 days ago (21.12.2021)
Authors: Chenyu Xu, Jun Xu, Chunfang Zou, Qian Li, Shan Mao, Ying Shi, Yan Tan, Wei Gu, and Liang Ye
Read article