Reperfusion strategy and in-hospital outcomes for ST elevation myocardial infarction in secondary and tertiary hospitals in predominantly rural central China: a multicentre, prospective and observational study

Added 158 days ago (20.12.2021)
Authors: Zhang, Y., Wang, S., Cheng, Q., Zhang, J., Qi, D., Wang, X., Zhu, Z., Li, M., Hu, D., Gao, C., Henan STEMI registry Study Group, Gao, Wang, Su, Dong, Yang, Li, Xia, Li, Ding, Bai, Yang, Tian, Li, Wang, Yang, Gao, Sun, Yan, Li, Li, Zhao, Zhou, Zhang, Wang, Jing, Chen, Ji, Zheng, Lin, Zhao, Wei, Liu, Liu, Cheng, Ma, Zhang, Wang, Tong, Zhang, Lang, Xu, Wei, Wang, Xue, Geng, Shi, Tang, Li, Liu, Wang, Jia, Li, Deng, Xu, Zhao, Zhang, Li, Chen, Liang, Zhang, Jiang, Xiao, Zhang, Zhu, Liu, Pan, Lu, Yang, Li, Liu, Zhang, Qiao, Sun, Li
Journal: BMJ Open
Read article