Hypertension May Reduce the Infection Risk but Increase the Severity of COVID-19: Based on the Current Data in China

Added 159 days ago (20.12.2021)
Authors: Bo Li, Lu Zeng, Nengjun Sun, Yunhe Zhao, Faming Zhao, Hongjun Bian, Wei Yi, Jing Yang, Bin Li, and Guohai Su
Read article