Effect of Percutaneous Coronary Intervention on Global Hemodynamics and the Prevalence of Residual Microvascular Dysfunction

Added 197 days ago (13.12.2021)
Authors: Toru Misawa, Yoshihisa Kanaji, Tomoyo Sugiyama, Masahiro Hoshino, Masao Yamaguchi, Masahiro Hada, Tatsuhiro Nagamine, Yun Teng, Kai Nogami, Hiroki Ueno, Yumi Yasui, Kodai Sayama, Kazuki Matsuda, Taishi Yonetsu, Tetsuo Sasano, Tsunekazu Kakuta
Read article