Mobile Phone Addiction and Academic Procrastination Negatively Impact Academic Achievement Among Chinese Medical Students

Added 251 days ago (10.12.2021)
Authors: Jing Tian; Ji-Yang Zhao; Jia-Ming Xu; Qing-Lin Li; Tao Sun; Chen-Xi Zhao; Rui Gao; Li-Yan Zhu; Hai-Chen Guo; Li-Bin Yang; De-Pin Cao; Shu-E Zhang
Read article