Vitamin B12 Attenuates Acute Pancreatitis by Suppressing Oxidative Stress and Improving Mitochondria Dysfunction via CBS/SIRT1 Pathway

Added 162 days ago (09.12.2021)
Authors: Jiyan Yuan, Zeliang Wei, Guang Xin, Xubao Liu, Zongguang Zhou, Yi Zhang, Xiuxian Yu, Chengyu Wan, Qingqiu Chen, Weiyu Zhao, Xueling Wang, Yuman Dong, Zhen Chen, Xiaoting Chen, Hai Niu, and Wen Huang
Read article