Forests, Vol. 12, Pages 1715: Detecting the Different Responses of Roots and Shoots to Gravity in Salix matsudana (Koidz)

Added 253 days ago (07.12.2021)
Authors: Guoyuan Liu; Yixin Li; Junfeng Gao; Zhicong Feng; Hongyi Guo; Hang Zou; Xintong Chu; Yaqi Li; Yanhong Chen; Chunmei Yu; Fei Zhong; Hui Wei; Jian Zhang
Journal: Molecules
Read article