The -172 A-to-G variation in ADAM17 gene promoter region affects EGR1/ADAM17 pathway and confers susceptibility to septic mortality with sepsis-3.0 criteria

Added 44 days ago (04.12.2021)
Authors: Junbing He; Tian Zhao; Lizhen Liu; Shuanglin Liao; Shuai Yang; Furong Lu; Yuan Hong; Ning Wei; Hongxiao Cheng; Wenying Zhang; Yiming Shao
Read article