Corrigendum: Biofabrication of cell-free dual drug-releasing biomimetic scaffolds for meniscal regeneration (2022 Biofabrication 14 [https://doi.org/10.1088/1758-5090/ac2cd7] 015001 [https://doi.org/10.1088/1758-5090/ac2cd7] )

Added 51 days ago (04.12.2021)
Authors: Li Hao, Zhao Tianyuan, Yang Zhen, Cao Fuyang, Wu Jiang, Yan Zineng, Ding Zhengang, Liu Shuyun, Hao Chunxiang, Yuan Zhiguo and Guo Quanyi
Read article