Controllable assembly of skeletal muscle-like bundles through 3D bioprinting

Added 51 days ago (04.12.2021)
Authors: Tingting Fan, Shuo Wang, Zongmin Jiang, Shen Ji, Wenhua Cao, Wenli Liu, Yun Ji, Yujing Li, Ng Shyh-Chang and Qi Gu
Read article