Relationship between ideal cardiovascular health metrics and hearing loss: A 10‐year retrospective cohort study

Added 49 days ago (03.12.2021)
Authors: Tzu‐Hsiang Tseng, Li‐Xian Yeo, Wei‐Liang Chen, Tung‐Wei Kao, Li‐Wei Wu, Hui‐Fang Yang, Tao‐Chun Peng
Read article