ANXA2 enhances virus replication through negatively regulating cGAS-STING and RLRs2 mediated signal pathway

Added 46 days ago (02.12.2021)
Authors: li, h., mengdi, x., hongyang, l., zhaoxia, z., chunying, f., kunli, z., xiaohong, l., guangqiang, y., qiongqiong, z., changyao, l., changjiang, w.
Source: bioRxiv
Read article