IJMS, Vol. 22, Pages 12929: Cryptochrome 2 from Lilium × formolongi Regulates Photoperiodic Flowering in Transgenic Arabidopsis thaliana

Added 57 days ago (29.11.2021)
Authors: Xiao-Mei Wu; Zheng-Min Yang; Lin-Hao Yang; Ji-Ren Chen; Hai-Xia Chen; Si-Xiang Zheng; Jian-Guo Zeng; Gui-Xia Jia; Yu-Fan Li
Journal: Molecules
Read article