Independent Factors Affecting Postoperative Short-Term Urinary Continence Recovery after Robot-Assisted Radical Prostatectomy

Added 55 days ago (29.11.2021)
Authors: Wen Deng, Ru Chen, Xian Jiang, Ping Zheng, Ke Zhu, Xiaochen Zhou, Xiaoqiang Liu, Ju Guo, Luyao Chen, Gongxian Wang, and Bin Fu
Read article