Plants, Vol. 10, Pages 2588: Mapping and Characterization of QTLs for Awn Morphology Using Crosses between “Double-Awn” Wheat 4045 and Awnless Wheat Zhiluowumai

Added 61 days ago (26.11.2021)
Authors: Tianxiang Liu; Xue Shi; Jun Wang; Jiawang Song; Enshi Xiao; Yong Wang; Xin Gao; Wenzhi Nan; Zhonghua Wang
Journal: Molecules
Read article