Cochlear implantation in LEOPARD syndrome: our experience with three patients

Added 54 days ago (23.11.2021)
Authors: Ping‐Che Wu, Cheng‐Yu Tsai, Pei‐Hsuan Lin, Pao‐Hsuan Chou, Fang‐Lih Huang, Pei‐Lung Chen, Jiun‐Yih Shiao, Tien‐Chen Liu, Chuan‐Jen Hsu, Chang‐Wei Huang, Chen‐Chi Wu
Read article