"An integrated system, three separated responsibilities", a new fever clinic management model, in prevention and control of novel coronavirus pneumonia

Added 185 days ago (18.11.2021)
Authors: Jian Shen; Qiang He; Ting Shen; Zhi-Qiang Wu; Ming-Ming Tan; Yu-Lan Chen; Qin Weng; Liang-Min Nie; Hong-Fang Zhang; Bin Zheng; Jun Zhang
Read article