Water, Vol. 13, Pages 3250: Water Quality Index (WQI) as a Potential Proxy for Remote Sensing Evaluation of Water Quality in Arid Areas

Added 184 days ago (17.11.2021)
Authors: Fei Zhang; Ngai Weng Chan; Changjiang Liu; Xiaoping Wang; Jingchao Shi; Hsiang-Te Kung; Xinguo Li; Tao Guo; Weiwei Wang; Naixin Cao
Journal: Molecules
Read article