ULK1 Suppresses Osteoclast Differentiation and Bone Resorption via Inhibiting Syk-JNK through DOK3

Added 194 days ago (15.11.2021)
Authors: Yufeng Zhang, Sheng Zhang, Yi Wang, Zhiqiang Yang, Zhe Chen, Nengqiao Wen, Min Yang, Zan Huang, Yuanlong Xie, and Lin Cai
Read article