Tumor-associated autoantibodies in ESCC screening: Detecting prevalent early-stage malignancy or predicting future cancer risk?

Added 191 days ago (10.11.2021)
Authors: Minmin Wang; Fangfang Liu; Yaqi Pan; Ruiping Xu; Fenglei Li; Anxiang Liu; Haijun Yang; Liping Duan; Lin Shen; Qi Wu; Ying Liu; Mengfei Liu; Zhen Liu; Zhe Hu; Huanyu Chen; Hong Cai; Zhonghu He; Yang Ke
Journal: EBioMedicine
Read article