Tubeimoside I Ameliorates Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury through SIRT3-Dependent Regulation of Oxidative Stress and Apoptosis

Added 191 days ago (09.11.2021)
Authors: Dingyi Lv, Minghao Luo, Zhe Cheng, Ruiyu Wang, Xiyang Yang, Yongzheng Guo, Longxiang Huang, Xiang Li, Bi Huang, Jian Shen, Suxin Luo, and Jianghong Yan
Read article