IJMS, Vol. 22, Pages 12112: Molecular and Metabolic Mechanism of Low-Intensity Pulsed Ultrasound Improving Muscle Atrophy in Hindlimb Unloading Rats

Added 192 days ago (09.11.2021)
Authors: Lijun Sun; Shasha An; Zhihao Zhang; Yaling Zhou; Yanan Yu; Zhanke Ma; Xiushan Fan; Liang Tang; Jianzhong Guo
Journal: Molecules
Read article