Limonin Inhibits IL-1β-Induced Inflammation and Catabolism in Chondrocytes and Ameliorates Osteoarthritis by Activating Nrf2

Added 283 days ago (09.11.2021)
Authors: Jie Jin, Xinhuang Lv, Ben Wang, Chenghao Ren, Jingtao Jiang, Hongyu Chen, Ximiao Chen, Mingbao Gu, Zongyou Pan, Naifeng Tian, Aimin Wu, Liaojun Sun, Weiyang Gao, Xiangyang Wang, Xiaolei Zhang, Yaosen Wu, and Yifei Zhou
Read article